Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie geodety z dnia 17.12.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako nr 2/2 położonej we wsi
Wilamy gm. Załuski pow. Płoński
19.12.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 17.12.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako nr 219/2 w obr. Wychódźc
gm. Czerwińsk nad Wisłą
19.12.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 21.11.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 371/2 w
miejscowości Kroczewo gm. Załuski
28.11.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 09.10.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 302
położonej we wsi Kadłubówka gmina Nowe Miasto
12.10.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 08.10.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 275
położonej we wsi Wychódźc gmina Czerwińsk nad Wisłą
11.10.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 08.10.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr
121/2 położonej w obrębie Miączynek gmina Czerwińsk nad
Wisłą
09.10.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 02.10.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/37
położonej w PGR Wróblewo gm. Naruszewo
05.10.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 17.08.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 38,
72/2 położonych we wsi Skarboszewo gm. Naruszewo
21.08.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 14.08.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości,
położonych w obrębie Ilinek gm.Płońsk
21.08.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 17.08.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
położonych w m. Koziminy Stachowe gm. Płońsk
21.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się