Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18.03.2020 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, położonej w obrębie Wępiły, gm. Raciąż
01.04.2020 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 07.02.2020 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia
Energa Operator SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, położonej w obrębie i jednostce ewidencyjnej
Czerwińsk nad Wisłą – miasto (działka o nr ew. 74/4 o pow.
0,9800 ha)
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 23.10.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
jednostce ewidencyjnej i obrębie Nowe Miasto (nr działki 70/3)
05.11.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 15.10.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
obrębie Strożęcin, gm. Raciąż
22.10.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 08.05.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia
Energa Operator SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, położonej w obrębie Kubice, gm. Nowe Miasto,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki:
21/3
10.05.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 01.04.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
obrębie Budy Kraszewskie, gm. Raciąż, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem działki: 274 o pow. 0,04 ha
12.04.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 28.03.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia
Energa Operator SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, położonej w obrębie Jurzynek, gm. Nowe Miasto,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 108 w
celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej
linii elektroenergetycznej SN 15kV
05.04.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 11.03.2019 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia
14.03.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 30.05.2018 roku
informująca że nieruchomość położona w obrębie Młodochowo
Stare gmina Raciąż, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
numerem działki 31/1 o pow. 0,1100 ha stanowi mienie gromadzkie
05.06.2018 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2017 roku
że nieruchomość położona w obrębie Radzymin gmina
Naruszewo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem
działki 87/1 o powierzchni 0,1527 ha stanowi mienie gromadzkie.
17.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się