Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie budżetu za 2019 rok
Uchwała Nr 428/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31
marca 2020 r.
01.04.2020 więcej
Wykonanie budżetu za 2018 rok
Uchwała Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28
marca 2019 roku
19.03.2020 więcej
Wykonanie budżetu za 2017 rok
Uchwała Nr 810/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30
marca 2018 r.
09.05.2018 więcej
Wykonanie budżetu za 2016 rok
Uchwała NR 580/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 24
marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok, sprawozdania
finansowego Powiatu Płońskiego za 2016 rok, informacji o stanie
mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2016 roku oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za
2016 rok.
12.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się