2016-12-02

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

Naczelnik Wydziału: Paweł Dychto

pok. 328, tel 23/662-11-45 w. 202

pok. 326 i 327, tel. w. 203 i 204

 

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, należy realizacja obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności zadania z zakresu:

A.  Opieka zdrowotna:

1)      prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, a także rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego podmiotu leczniczego,

2)      prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad działalnością podległego podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej,

3)      współpraca z Radą Społeczną SP ZZOZ w Płońsku w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w pkt 2,

4)      współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji zadań i zabezpieczenia zdrowotnego powiatu,

5)      współpraca z samorządami zawodów medycznych,

6)      współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,

7)      inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu,

8)      opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej przy współpracy z właściwymi jednostkami i organizacjami oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

9)      koordynowanie działań na rzecz realizacji Narodowego Programu Zdrowia oraz sporządzania sprawozdań z jego realizacji,

10)  opracowywanie i przekazywanie informacji o realizowanych na terenie powiatu  zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz zadaniach z zakresu zdrowia publicznego planowanych do realizacji właściwym organom i jednostkom,

11)  współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie realizacji zadań należących do właściwości powiatu,

12)  aktualizowanie danych i współpraca przy realizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dotyczącym powiatu,

13)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

14)  podejmowanie działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m.in.:

-        organizowanie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia odwykowego,

-        organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień,

15)  wykonywanie innych zadań z tego zakresu działania Wydziału wynikających z właściwych ustaw i przepisów szczególnych.

B. Oświata:

I. Wykonywanie zadań wynikających z ustaw:prawo oświatowe, przepisy wprowadzające prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych i innych przepisów szczególnych, w tym głównie:

1)     zakładanie, prowadzenie oraz likwidowanie szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych - w tym z oddziałami integracyjnymi, oddziałami przygotowania wojskowego, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2)     sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,

3)     łączenie szkół w zespoły, rozwiązywanie zespołów szkół, włączanie szkół do zespołu szkół, wyłączanie szkół z zespołów szkół,

4)     ustalanie planu sieci publicznychszkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu,

5)     wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

6)  współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek w zakresie zapewnienia właściwego ich funkcjonowania, w tym w szczególności:

-        warunkówdziałania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

-        warunków umożliwiających stosowanie specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

-        wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

7)     prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu płońskiego,

8)     powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i odwoływanie z tego stanowiska,

9)     określenietrybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych i niepublicznych szkół, dla których Powiat Płoński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

10) prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu powiatu szkołom i placówkom niepublicznym oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński,

11) zatwierdzanie organizacji pracy szkół i placówek na każdy rok szkolny,

12) zapewnienie, na wniosek rodzica, odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

13) kierowanie nieletnich wobec których sąd zastosował środek wychowawczy domłodzieżowych ośrodków wychowawczych,

14) uzgadnianie z organem nadzoru pedagogicznego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce przez organ nadzoru pedagogicznego,

15) prowadzenie bazy danych w trybie ustawy o systemie informacji oświatowej,

16) zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat płoński,

17) opracowywanie i realizacja lokalnych programów:

-        wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

-        wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;

18)  naliczanie wstępnej i ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla poszczególnych szkół i placówek,

19) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński oraz dla szkół i placówek niepublicznych mających siedzibę na terenie Powiatu Płońskiego, w tym:

-        przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji oraz informacji o planowanej liczbie uczniów,

-        określanie kwot dotacji dla uprawnionych szkół, aktualizacja kwot dotacji w ciągu roku budżetowego i oraz ich comiesięczne rozliczanie,

-        rozliczanie roczne przyznanej szkołom dotacji oraz przedstawianie rocznego sprawozdania z wykorzystania tych dotacji Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia.

II. Wykonywanie zadań oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela, w tym głównie:

1)      ustalanie w drodze regulaminu:

-        wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń nauczycieli: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

-        szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

-        wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2)      Określanie:

-        zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

-        zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,

-        tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:

a) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

b) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin,

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin,

d) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.

3)      określanie przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb jego obniżenia,

4)      określanie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

5)      określanie zasad, wysokości i warunków przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej,

6)      prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

7)      udział w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

8)      ustalanie corocznie, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

9)      ustalanie corocznie, w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

10)  określania zasad wypłacania dodatku wiejskiego,

11)  pełnienie roli organu wyższego stopnia w rozumieniu KPA w sprawach awansu zawodowego nauczycieli w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektorów szkół i placówek,

12)  występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone,

13)  prowadzenie spraw osobowych dyrektorów podległych szkół i placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

III. Wykonywanie zadań zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w sprawie wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński,  w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej obsługiwanych jednostek, zgodnie z przepisami prawa,

2)      wprowadzanie danych do programów finansowo-księgowych, prowadzenie ewidencji niezbędnych do dokonywania rozliczeń podatkowych obsługiwanych jednostek organizacyjnych,

3)      sporządzanie dekretów, zbiorczych zestawień, okresowych analiz, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych, innych dokumentów finansowo-księgowych,

4)      udział w opracowywaniu materiałów do projektów budżetu jednostek obsługiwanych,

5)      opracowywanie wspólnie z dyrektorami projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości,

6)      opracowywanie wspólnie z dyrektorami zbiorczych planów finansowych jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

7)      opracowywanie zbiorczych planów dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe,

8)      doradztwo i koordynacja prac nad opracowaniem planów jednostek obsługiwanych                                  w zakresie planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe, inwestycji oświatowych i zakupów inwestycyjnych,

9)      analiza i rozliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat, zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami wykonawczymi,

10)  pomoc i doradztwo w opracowywaniu przez dyrektorów szkół planów rzeczowo – finansowych na remonty i modernizacje,

11)  koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;

12)  naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych,

13)  naliczanie i rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego oraz innych składników wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

14)  prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innymi instytucjami,

15)  prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek,

16)  sporządzanie i realizowanie przelewów z rachunków bankowych,

17)  przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień  wspólnych dla jednostek obsługiwanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowań na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniżej 130 tys. zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi.

C. Sprawy  społeczne: – realizowanie zadań wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych, w tym:

1)      wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,

2)      realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku Państwa do kościołów w Rzeczpospolitej,

3)      prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych we współdziałaniu z właściwymi organami,

4)      współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań,

5)      sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń (z wyłączeniem stowarzyszeń  jednostek samorządu terytorialnego) i fundacji,

6)      prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,

7)      sprawowanie nadzoru i kontroli działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu,

8)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej trybu i formy udzielania pomocy finansowej repatriantom przybywającym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej oraz wydawanie decyzji w sprawach przyznania, ustalenia wysokości bądź odmowy przyznania pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia,

9)      realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym: przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dotyczących powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz edukacji prawnej.

D. Kultura:

1)      wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury,

2)      ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

3)      przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdania z jego realizacji,

4)      tworzenie i nadawanie statutów instytucjom kultury,

5)      ustanawianie i przekazywanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

6)      powoływanie rady muzeum, powoływanie i odwoływanie jej członków,

7)      tworzenie i nadawanie statutów bibliotekom oraz łączenie, podział i likwidacja bibliotek.

E.  Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i propagowaniem sportu:

1)   sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych na terenie powiatu programów sportowych, osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży ze szkół powiatu oraz informacji o stanie bazy sportowej,

2)   współorganizacja rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół powiatu we współpracy ze szkołami i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.

F.  Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

-        ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-        ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-        ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..