2016-12-02

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

Naczelnik Wydziału: Paweł Dychto

pok. 328, tel 23/662-11-45 w. 202

pok. 326 i 327, tel. w. 203 i 204

 

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

należy realizacja obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności zadania z zakresu:

A.  Opieka zdrowotna:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, a także rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego podmiotu leczniczego,

2) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad działalnością podległego podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej,

3) współpraca z Radą Społeczną SP ZZOZ w Płońsku w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w pkt 2,

4) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji zadań i zabezpieczenia zdrowotnego powiatu,

5) współpraca z samorządami zawodów medycznych,

6) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,

7) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu,

8) opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej przy współpracy z właściwymi jednostkami i organizacjami oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

9) koordynowanie działań na rzecz realizacji Narodowego Programu Zdrowia oraz sporządzania sprawozdań z jego realizacji,

10) opracowywanie i przekazywanie informacji o realizowanych na terenie powiatu  zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz zadaniach z zakresu zdrowia publicznego planowanych do realizacji właściwym organom i jednostkom,

11)  współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie realizacji zadań należących do właściwości powiatu,

12)  aktualizowanie danych i współpraca przy realizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dotyczącym powiatu,

13)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

14)  podejmowanie działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m.in.:

- organizowanie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia odwykowego,

- organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień,

15)  wykonywanie innych zadań z tego zakresu działania Wydziału wynikających z właściwych ustaw i przepisów szczególnych.

 

B. Oświata:

I. Wykonywanie zadań wynikających z ustaw:prawo oświatowe, przepisy wprowadzające prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych i innych przepisów szczególnych, w tym głównie:

1)  zakładanie, prowadzenie oraz likwidowanieszkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych- w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) łączenie szkół w zespoły, rozwiązywanie zespołów szkół, włączanie szkół do zespołu szkół, wyłączanie szkół z zespołów szkół,

3)  ustalanie planu sieci publicznychszkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu,

4) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

5)  współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek w zakresie zapewnienia właściwego ich funkcjonowania, w tym w szczególności:

-  warunkówdziałania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

-  warunków umożliwiających stosowanie specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

-  wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu płońskiego,

7) powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i odwoływanie z tego stanowiska,

8) określenietrybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych i niepublicznych szkół, dla których Powiat Płoński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

9)  prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu powiatu szkołom i placówkom niepublicznym oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński,

10) organizowanie, w miarę potrzeb, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych szkół i placówek,

11) zatwierdzanie organizacji pracy szkół i placówek na każdy rok szkolny,

12) zapewnienie, na wniosek rodzica, odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

13) kierowanie nieletnich wobec których sąd zastosował środek wychowawczy domłodzieżowych ośrodków wychowawczych,

14) uzgadnianie z organem nadzoru pedagogicznego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce przez organ nadzoru pedagogicznego,

15) prowadzenie bazy danych w trybie ustawy o systemie informacji oświatowej.

16) zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat płoński,

17) opracowywanie i realizacja lokalnych programów:

-  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

-  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

18)  naliczanie wstępnej i ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla poszczególnych szkół i placówek,

19) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński oraz dla szkół i placówek niepublicznych mających siedzibę na terenie Powiatu Płońskiego, w tym:

-  przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji oraz informacji o planowanej liczbie uczniów,

- określanie kwot dotacji dla uprawnionych szkół, aktualizacja kwot dotacji w ciągu roku budżetowego i oraz ich comiesięczne rozliczanie,

-  rozliczanie roczne przyznanej szkołom dotacji oraz przedstawianie rocznego sprawozdania z wykorzystania tych dotacji Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia.

II. Wykonywanie zadań oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela, w tym głównie:

1)  ustalanie w drodze regulaminu:

-  wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń nauczycieli: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

-  szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

-  wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2)  Określanie:

-  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

-  zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,

-  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:

a) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin,

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących                             z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin,

d) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.

3)  określanie przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb jego obniżenia,

4) określanie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

5) określanie zasad, wysokości i warunków przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej,

6) prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

7) udział w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

8)  ustalanie corocznie, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

9) określania zasad wypłacania dodatku wiejskiego,

10) współdziałanie  z dyrektorami szkół i placówek w zakresie:

-  analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń i średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,   

-  wypłaty nauczycielom dodatku uzupełniającego według zasad wynikających z właściwych przepisów.

11)  pełnienie roli organu wyższego stopnia w rozumieniu KPA w sprawach awansu zawodowego nauczycieli w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektorów szkół i placówek,

12)  występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone,

13)  prowadzenie spraw osobowych dyrektorów podległych szkół i placówek zgodnie                 z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

C. Sprawy  społeczne: – realizowanie zadań wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych, w tym:

1)  wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,

2)  realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku Państwa do kościołów w Rzeczpospolitej,

3)  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych we współdziałaniu z właściwymi organami,

4)  współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań,

5)  sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń (z wyłączeniem stowarzyszeń  jednostek samorządu terytorialnego) i fundacji,

6)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,

7)  sprawowanie nadzoru i kontroli działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu,

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej trybu i formy udzielania pomocy finansowej repatriantom przybywającym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej oraz wydawanie decyzji w sprawach przyznania, ustalenia wysokości bądź odmowy przyznania pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia,

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym: przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dotyczących powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz edukacji prawnej.

D. Kultura:

1)  wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury,

2)  ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

3)  przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdania z jego realizacji,

4)  tworzenie i nadawanie statutów instytucjom kultury,

5)  ustanawianie i przekazywanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

6)  powoływanie rady muzeum, powoływanie i odwoływanie jej członków,

7)  tworzenie i nadawanie statutów bibliotekom oraz łączenie, podział i likwidacja bibliotek.

E. Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i propagowaniem sportu:

1)sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych na terenie powiatu programów sportowych, osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży ze szkół powiatu oraz informacji o stanie bazy sportowej,

2)współorganizacja rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół powiatu we współpracy ze szkołami i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.

F.  Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

-  ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się