2016-12-02

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14A,
09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Rafał Szelągiewicz
pok. 3, tel. 23/662 77 64 w. 232


tel. wew. 233,  tel wew. 235

Do zakresu działania Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego należą zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i sprawy obronne, w tym w szczególności:

A.    Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne:

1).zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu powiatu  w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, utrzymania porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,

2).zapewnienie procesu kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

3).realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności opracowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

4).organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

5).zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,

6).organizacja i zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz realizacji zadań Centrum, w tym dokumentowanie jego prac,

7).koordynacja na terenie powiatu działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym:

a).opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

b).obsługa działań starosty w zakresie ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

c).wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

d).współdziałanie w właściwymi organami Wód Polskich w celu zapewnienia na obszarze powiatu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy.

8).dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,

9).realizacja zadań wynikających z zapisów powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

10).zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej przez Starostę,

11).realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

B.     Obrona cywilna:

1)opracowanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej,

2).dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,

3).kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządowych i organizacyjnych powiatu,

4).organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

5).koordynowanie na terenie powiatu działalności w zakresie przygotowania
i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a w szczególności:

- organizacja i przygotowanie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz   systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- przygotowanie i organizowanie procesu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

- planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

C. Obronność i ochrona informacji niejawnych:

1).organizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań obronnych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu,

2).opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:

- funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,

- organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego na czas wojny,

- organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Płońskiego,

- organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Płońskiego,

- przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

3).planowanie i realizacja szkolenia obronnego w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,

4).organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej na obszarze powiatu,

5).przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

6)prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

7).realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, w szczególności dotyczących współpracy cywilno – wojskowej oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie powiatu,

8).koordynowanie przygotowań do uruchomienia na terenie powiatu wymaganych ilości Zastępczych Miejsc Szpitalnych,

9).organizowanie obiegu informacji niejawnych, a w szczególności:

a) rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie materiałów niejawnych oraz prowadzenie odpowiednich dzienników ewidencyjnych,

b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych, przechowywanych w kancelarii materiałów niejawnych, osobom do tego uprawnionym i egzekwowanie zwrotu tych dokumentów,

c) wykonywanie dokumentów niejawnych w systemie teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych „BEZPIECZNY KOMPUTER” oraz umożliwianie wykonywania wyżej wymienionych dokumentów przez innych uprawnionych użytkowników,

d)realizacja zadań wynikających z obowiązków głównego użytkownika systemu, określonych w dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego.

10) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych „BEZPIECZNY KOMPUTER” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;

11) zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych „BEZPIECZNY KOMPUTER” oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla tego systemu.

C.    Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Referatu wynikających z przepisów:

- ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..