2016-12-02

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Płocka 39,

09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Zbigniew Leszczyński

pok. 209, tel. 23 662 77 64 wew. 109

pok. 208, tel. wew. 148
pok. 210, tel. wew. 145

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy realizacja obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności:

A.    Prowadzenie spraw z  zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o transporcie kolejowym,  ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,   w tym m.in.:

1). prowadzenie rejestru roślin i zwierząt chronionych na mocy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,

2). wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,

3). wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew przy torach kolejowych ograniczających widoczność,

4).  rejestracja jednostek pływających o długości do 24 m,

5). wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

6). tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,

7). wykonywanie innych zadań, wynikających z ww. ustaw oraz przepisów szczególnych.

B). Prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony  środowiska oraz z zakresu ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym głównie:

1). wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,

2). wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji,

3). przyjmowanie zgłoszeń instalacji.

4). nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

5). wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie środowiska do stanu właściwego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowiska,

6). wydawanie decyzji nakazującej dotrzymywanie przez prowadzącego instalację dopuszczalnych poziomów hałasu,

7). opracowywanie programu ochrony środowiska dla powiatu oraz sprawozdań z jego realizacji,

8). prowadzenie bazy informacji o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku,

9). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszych ustaw oraz przepisów szczególnych.

C. Realizowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne, a w szczególności:

1). sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

2). analiza rocznych sprawozdań z działań podejmowanych przez kierownika nadzoru wodnego na terenie powiatu przedstawianych radzie powiatu, wypracowywanie na ich podstawie wniosków określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodą oraz przedstawianie ich radzie powiatu,

3). rozpatrywanie wniosków właściwej służby państwowej w zakresie ustanawiania strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz opracowywanie stosownych aktów prawa miejscowego, 

4). wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślania z tego zasobu,

5). wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnychlub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują: Wody Polskie, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej lub  minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz ich wykreślania z tego zasobu,

6). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

D.    Realizowanie zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, a w szczególności:

1). wydawanie i cofanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów,

2). wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

3). wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

4).wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

E. Realizowanie zadań w zakresie leśnictwa wynikających z ustawy o lasach i innych przepisów szczególnych, w tym głównie:

1). określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

2). nakładanie obowiązków wynikających z planów urządzania lasów,

3). wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4). prowadzenie rejestru wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5). wydawanie decyzji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6). wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,

7). wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,

8). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

F.  Realizowanie zadań z zakresu ustawy o odpadach oraz z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym głównie:

1).wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

2). wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

3). wydawanie decyzji na prowadzenie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

4). wydawanie decyzji nakładającej na posiadacza odpadów obowiązku zagospodarowania odpadów w przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów,

5). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszych ustaw oraz przepisów szczególnych.

G. Realizowanie zadań z ustawy o odpadach wydobywczych, w tym głównie:

1). wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi,

2). wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych,

3). wydawanie zgody w formie decyzji na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów,

4). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

H. Realizowanie zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym głównie:

1). wydawanie decyzji w sprawach dotyczących rekultywacji gruntów,

2). prowadzenie kontroli w zakresie poprawności prowadzenia rekultywacji gruntów,

3). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

I.    Wykonywanie zadań z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym głównie:

1). wydawanie decyzji w sprawach  dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą,

2). wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zatwierdzania projektów  robót geologicznych, geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych

3). przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych nie wymagających zatwierdzenia

4). wydawanie decyzji w sprawach zatwierdzania dokumentacji geologicznych, geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych,

5). przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych

6). prowadzenie archiwum geologicznego – gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej

7). wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę,

8). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

J.   Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności w zakresie opracowywania i przekazywania informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych i współpraca – we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz komórkami organizacyjnymi Starostwa.

K. Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Referatu wynikających z przepisów:

- ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

- ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..