2016-11-23

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk

pok. 330,tel. 23/662-77-64 w.116

Biuro Rady
pok. 334,tel. 23/662-77-64 w.120
 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Prawnego należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Starostwa, obsługi Rady Powiatu i jej organów oraz Zarządu Powiatu, organizacji załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów, a w szczególności:

1) współdziałanie z właściwymi organami Rady i Zarządu Powiatu w opracowywaniu projektu Statutu Powiatu,

2) koordynacja spraw związanych z realizacją planów pracy Rady, jej komisji oraz Zarządu Powiatu,

3) przygotowywanie oraz sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem niezbędnych projektów uchwał, sprawozdań, informacji oraz innych niezbędnych materiałów pod obrady Rady, jej Komisji oraz Zarządu Powiatu wynikających z planów pracy tych organów,

4) prowadzenie obsługi organizacyjno – biurowej Rady Powiatu, jej organów oraz Zarządu Powiatu,

5) organizacja załatwiania i przyjmowania interesantów w sprawach indywidualnych przez Starostę i Wicestarostę oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia organizacji obsługi interesantów przez pracowników Starostwa,

6) zapewnienie obsługi sekretarsko - organizacyjnej Starosty i Wicestarosty,w tym przygotowania organizacyjnego i merytorycznego wyjazdów służbowych,

7) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, jej Komisji i Zarządu Powiatu,

8) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty, 

9) koordynacja zadań związanych z załatwianiem interpelacji i wniosków radnych Rady Powiatu,

10) koordynacja spraw związanych z załatwianiem interpelacji i wniosków parlamentarzystów oraz radnych Sejmiku Samorządowego województwa,

11) prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu,

12) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa przy współdziałaniu w tym zakresie z Sekretarzem Powiatu,

13) opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów i zarządzeń Starosty normujących zasady organizacji i funkcjonowanie Starostwa,

14) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków kierowanych do Starosty oraz podejmowanie działań zapewniających właściwe i terminowe ich załatwianie,

15) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Powiatu oraz prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem sposobu ich załatwiania przez Radę i jej organy,

16) realizowanie i koordynowanie zadań związanych z planowaniem pracy w Starostwie,

17) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem placówek oświatowo – wychowawczych oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i kierownika nadzoru wodnego w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

18) opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa oraz ustalanie maksymalnych stawek wynagradzania dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich zastępców,

19) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i przyznawaniem wynagrodzeń dla pracowników oraz innych uprawnień wynikających z regulaminu wynagradzania, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy,

20) gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu,

21) organizacja szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

22) opracowywanie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie i wolne stanowiska kierowników niektórych jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizowanie naboru,

23) opracowywanie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie oraz koordynowanie realizacji zadań z tym zakresie,

24) opracowywanie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa oraz koordynowanie realizacji zadań w tym zakresie,

25) prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa,

26) kontrola dyscypliny pracy i przestrzegania przez pracowników Starostwa zasad wynikających z regulaminu pracy i innych regulaminów ustalających uprawnienia i obowiązki pracownicze,

27) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa oraz gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawnymi,

28) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie powierzania i przejmowania zadań należących do właściwości Starosty i powiatu,

29) zapewnienie obsługi prawnej Starostwa, Rady i Zarządu Powiatu,

30) organizowanie praktyk studentów i uczniów szkół średnich oraz odbywania staży przez absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni pod potrzeby Starostwa,

31) wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu powiatu oraz innych zadań określonych przez Starostę związanych z wyborami do organów władzy państwowej,

32) prowadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Starostwa,

33) prowadzenie zapisów interesantów do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

34) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.


35) prowadzenie i redagowanie publikatora teleinformacyjnego - "Biuletynu informacji Publicznej".

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..