2016-12-02

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji  i Transportu

09-100 Płońsk

ul. Płocka 39

 

Naczelnik Wydziału - Dorota Zielińska

pok. 122, tel. 23/662-77-64, w. 121

 

prawa jazdy pok. 109, tel. wew. 127 i 123

rejestracja pojazdów  pok. 104,105, tel. wew. 115

licencje na transport  pok. 121, tel. wew. 132

odbiór dowodów rejestracyjnych i wyrejestrowanie samochodów pok. 110, tel. wew. 118

 

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu

należą sprawy wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności:

A.    Komunikacja i transport:

1) wydawanie lub odmowa wydania licencji na krajowy transport drogowy osób, rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

3) wydawanie i cofanie zezwoleń na przewozy osób regularne i regularne specjalne,

4) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

5) sprawowanie kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

6) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów,

7) wydawanie praw jazdy krajowych, międzynarodowych, pozwoleń do kierowania tramwajem oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

8) zatrzymywanie i zwrot praw jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń o wpisie oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

10) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,

11) ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,

12) wpisywanie instruktorów i wykładowców do ewidencji, wydawanie legitymacji instruktora oraz wykreślanie z ewidencji,

13) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

14) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

15) prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zapewnianie ich ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnionym użyciem itp.

16) współdziałanie z organami policji, prokuratury, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi uprawnionymi organami w sprawach należących do właściwości Wydziału,

17) współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji zadań należących do właściwości wydziału,

18) nakładanie kar pieniężnych w sprawach z zakresu działania Wydziału,

19) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym,  ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz innych ustaw i przepisów szczególnych w zakresie rzeczowym Wydziału.

B.  Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

-  ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


 

 

                                                                                      

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się