2016-12-02

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji  i Transportu

09-100 Płońsk

ul. Płocka 39

 

Punkt Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Raciążu Starostwa Powiatowego czynny jest według następującego harmonogramu:

-        wtorek od godz. 9:00 do godz. 15:00,

-        czwartek od godz. 9:00 do godz. 15:00.

ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż.

 

 

Naczelnik Wydziału - Dorota Zielińska

pok. 122, tel. 23/662-77-64, w. 121

 

prawa jazdy pok. 109, tel. wew. 127 i 123

rejestracja pojazdów  pok. 104,105, tel. wew. 115

licencje na transport  pok. 121, tel. wew. 132

odbiór dowodów rejestracyjnych i wyrejestrowanie samochodów pok. 110, tel. wew. 118

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należą sprawy wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności:

A. Komunikacja i transport:

1)      wydawanie lub odmowa wydania licencji na krajowy transport drogowy osób, rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2)      wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

3)      wydawanie i cofanie zezwoleń na przewozy osób regularne i regularne specjalne,

4)      wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

5)      sprawowanie kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

6)      prowadzenie spraw związanych z badaniem spełnienia wymogu dobrej reputacji,

7)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów,

8)      wydawanie praw jazdy krajowych, międzynarodowych, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń do kierowania tramwajem oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

9)      zatrzymywanie i zwrot praw jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

10)  wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń o wpisie oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

11)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,

12)  ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,

13)  wpisywanie instruktorów i wykładowców do ewidencji, wydawanie legitymacji instruktora oraz wykreślanie z ewidencji,

14)  wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

15)  wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

16)  prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zapewnianie ich ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnionym użyciem itp.

17)  współdziałanie z organami policji, prokuratury, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi uprawnionymi organami w sprawach należących do właściwości Wydziału,

18)  współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji zadań należących do właściwości wydziału,

19)  nakładanie kar pieniężnych w sprawach z zakresu działania Wydziału,

20)  wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz innych ustaw i przepisów szczególnych w zakresie rzeczowym Wydziału.

B.     W Punkcie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Raciążu będą wykonywane następujące czynności związane z rejestracją i ewidencją pojazdów:

1)      rejestracja pojazdu nowego,

2)      rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

3)      rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy organem rejestrującym nie był Starosta Płoński,

4)      zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu,

5)      zgłoszenie wpisu adnotacji HAK, GAZ, TAXI, itd.,

6)      przyjęcie wniosku i wydanie dokumentów w sprawach wyrejestrowania pojazdu,

7)      przyjęcie wniosku i wydanie dokumentów w sprawach rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy organem rejestrującym był Starosta Płoński,

8)      przyjęcie wniosku i wydanie dokumentów w sprawach czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

9)      przyjęcie wniosku i wydanie dokumentów w sprawach wtórników oznaczeń komunikacyjnych,

10)  przyjęcie wniosku i wydanie dokumentów w sprawach wymiany dowodu rejestracyjnego.

C.     Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

-        ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-        ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-        ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.                                                                                    

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..