2016-12-02

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

 

Naczelnik Wydziału: Jacek Dadan,

pok. 200, tel. 23/662 11 45 w. 221

 

pok. 202, tel. w. 225, pok. 203, tel. w. 224, pok. 204, tel. w. 223  

pok. 207, tel. w. 226, pok. 208, tel. w. 227, pok. 205, tel. w. 222

pok. 113, tel. w. 228, pok. 116, tel. w. 229, pok. 117, tel. w. 230

    

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

należy wykonywanie zadań w zakresie administracji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów i gospodarki gruntami, w tym głównie:

A.    Administracja geodezyjna i kartograficzna:

1)  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków poprzez tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zawartych w niej informacji o gruntach, budynkach i lokalach, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza GESUT) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, tj. rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz bazy danych obiektów topograficznych,

- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

- gromadzenie operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wyciągów z operatów szacunkowych,

- weryfikacja opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- ewidencjonowanie i uwierzytelnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- udostępnianie materiałów i zbiorów danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-  wyłączanie i archiwizacja materiałów z  powiatowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego,

- sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

- modernizacja, aktualizacja i  weryfikacja danych  ewidencyjnych.

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

B. Gospodarka nieruchomościami:

1)  gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości,

2) reprezentowanie Skarbu Państwa i powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

3) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży, zamiany, darowizny, oddawania w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,

4) ustalanie cen nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, 

5) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu,

6) wywłaszczanie nieruchomości lub ich zwrot właścicielom lub ich następcom prawnym,

7) wydawanie decyzji zezwalających na wejście na grunt w celu przeprowadzenia inwestycji, zajęcie gruntu i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

8) przygotowywanie wniosków w sprawie nabycia mienia na rzecz powiatu,

9) ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz grunty zajęte pod drogi publiczne,

10)  regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazywanie sprawozdań do Wojewody Mazowieckiego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

11)  sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby gospodarowania przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz przekazywanie sporządzonych wykazów do wojewody,

12)  wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, znajdującymi się na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

13)  ustalanie wysokości odszkodowania za szkody określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

      14) opracowywanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta i przekazywanie ich na koniec każdego półrocza Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

C.  Ochrona gruntów i gospodarka gruntami:

1) rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności,

2) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów,

3) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

4) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługującego im udziału we wspólnocie,

5)  wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,

6)  wydawanie decyzji w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,

7) scalanie i wymiana gruntów.

D.    Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

1)  ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

2)  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

3)  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się