2016-12-02

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

 

Naczelnik Wydziału: Jacek Dadan,

pok. 200, tel. 23/662 11 45 w. 221

 

pok. 202, tel. w. 225, pok. 203, tel. w. 224, pok. 204, tel. w. 223  

pok. 207, tel. w. 226, pok. 208, tel. w. 227, pok. 205, tel. w. 222

pok. 113, tel. w. 228, pok. 116, tel. w. 229, pok. 117, tel. w. 230

    

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy wykonywanie zadań w zakresie administracji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów i gospodarki gruntami, w tym głównie:

A. Administracja geodezyjna i kartograficzna:

1)      prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków poprzez tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zawartych w niej informacji o gruntach, budynkach i lokalach, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „powiatową bazą GESUT” oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, tj. rejestru cen, szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza) co najmniej w jednej ze skal: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

- prowadzenie rejestru wniosków o udostepnienie materiałów zasobu

- weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

- ewidencjonowanie materiałów zasobu,

- przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych z zasobu,

- wyłączanie i archiwizacja materiałów z zasobu,

-  sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów    i budynków,

2)      koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3)      zakładanie osnów szczegółowych,

4)      ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5)      przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

B. Gospodarka nieruchomościami:

1)  gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości,

2) reprezentowanie Skarbu Państwa i powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

3) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży, zamiany, darowizny, oddawania w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,

4) ustalanie cen nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, 

5) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu,

6) wywłaszczanie nieruchomości lub ich zwrot właścicielom lub ich następcom prawnym,

7) wydawanie decyzji zezwalających na wejście na grunt w celu przeprowadzenia inwestycji, zajęcie gruntu i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

8) przygotowywanie wniosków w sprawie nabycia mienia na rzecz powiatu,

9) ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz grunty zajęte pod drogi publiczne,

10)  regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazywanie sprawozdań do Wojewody Mazowieckiego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

11)  sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby gospodarowania przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz przekazywanie sporządzonych wykazów do wojewody,

12)  wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, znajdującymi się na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

13)  ustalanie wysokości odszkodowania za szkody określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

      14) opracowywanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta i przekazywanie ich na koniec każdego półrocza Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

C.  Ochrona gruntów i gospodarka gruntami:

1) rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności,

2) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów,

3) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

4) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługującego im udziału we wspólnocie,

5)  wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,

6)  wydawanie decyzji w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,

7) scalanie i wymiana gruntów.

D.    Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:

1)  ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

2)  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

3)  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..