2016-12-02

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk

tel. 23/662 77 66

pok. 211, tel. wew. 108, pok. 214  tel. wew. 128, pok. 219, tel. wew.142      
pok. 218, tel. wew. 110, pok. 220, pok .221,  tel. wew. 130

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy zapewnienie właściwej gospodarki finansowej powiatu, a w szczególności:

 

 1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ich zmiany,
 2. opracowywanie zmiany uchwały budżetowej, podziału rezerw i nadwyżek budżetowych, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz innych uchwał dotyczących budżetu powiatu,
 3. przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych,
 4. przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 5. opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
 6. kontrola i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją planu finansowego jednostek budżetowych,
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 9. sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
 10. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych i funduszy unijnych,
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu powiatu oraz z funduszy unijnych,
 12. prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami gospodarki finansowej,
 14. prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa,
 15. prowadzenie obsługi finansowej Starostwa Powiatowego, Rady i jej organów oraz jednostek organizacyjnych powiatu przestrzegając zasad określonych uchwałą budżetową,
 16. gospodarka funduszem wynagrodzeń pracowników,
 17. prowadzenie windykacji oraz wdrażanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem dla zapewnienia terminowego ściągania dochodów i innych należności powiatu oraz Skarbu Państwa,
 18. zapewnienie rzetelności finansowej oraz prawidłowości zawieranych umów, dochodzenie roszczeń spornych oraz wnioskowanie w tych sprawach,
 19. współdziałanie z bankami prowadzącymi obsługę finansową powiatu, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami dla prawidłowej realizacji zadań,
 20. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 września 2016 r. oszczególnych zasadach rozliczeń podatku odtowarów iusług orazdokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych narealizację projektów finansowanych zudziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejlub odpaństw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handluprzezjednostki samorządu terytorialnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się