2016-12-02

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wydział Architektoniczno-Budowlany

ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk

Naczelnik Wydziału: Magdalena Wybicka - Pełniąca Obowiązki Naczelnika

pok. 318, tel. 23 662 11 45, wew. 211

pok. 320 i 321, tel.wew, 218 i 219

 

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należą zadania określone w ustawie – Prawo Budowlane i innych przepisach szczególnych, w tym głównie:

 1. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz m.in. orzekanie o utracie ważności, zmianie i przeniesieniu decyzji na rzecz innego inwestora,
 2. wydawanie postanowień o udzielaniu bądź odmowie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 3. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w przypadku braku zgody właściciela powyższej nieruchomości,
 6. przyjmowanie zgłoszeń na budowę obiektów i wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 7. przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
 8. zapewnienie przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 9. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego,
 10. nadzór i kontrola nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania,
 11. dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 12. wydawanie zarejestrowanych dzienników budowy,
 13. przygotowanie analiz z zakresu planowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 14. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 15. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
 16. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji i sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
 17. wydawanie zaświadczeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 18. Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Wydziału wynikających z przepisów:
 • ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,
 • ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się