Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie przyznanych w drodze losowania numerach listom
kandydatów na radnych do Rady Powiatu Płońskiego
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
03.02.2017 więcej
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na
radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
03.02.2017 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej W Płońsku z dnia 26.09.2014 roku
w sprawie zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Płońskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
03.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej w
Płońsku
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 01.09. 2014r.
w sprawie podziału na okręgi wyborcze,ich numerach i
granicach,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 2 września 2014 roku roku
o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu Płońskiego,zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
roku
02.02.2017 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do
składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku
02.02.2017 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 01.09.2014 roku
w sprawie miejsca, dniach i godzinach składania zawiadomień o
utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do Rad Gmin, Rad
Powiatów i Sejmików Wojewódzkich zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 roku
02.02.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu
Powiatu w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku
02.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się