Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu
Płońskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych
wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku
13.11.2018 więcej
Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Płońsku
Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Płońsku
13.09.2018 więcej
Harmonogram przyjęć list kandydatów na radnych Rady Powiatu Płońskiego
Harmonogram przyjęć list kandydatów na radnych Rady Powiatu
Płońskiego
13.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 roku.
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 20.08.2018 roku
o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu Płońskiego zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku
22.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o
utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku.
22.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów
do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
22.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się