2016-11-23

Starosta Płoński

Starosta Płoński: Elżbieta Wiśniewska

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

pok. 224, tel. 23/ 662-40-39

 

Starosta Płoński - Elżbieta Wiśniewska
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego, ul. Płocka 39, pok. 224),zapisy pod nr tel. 23/ 662 40 39

 

  1. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb,  inspekcji i straży.
  2. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje  bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
  3. Starosta zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, właściwe warunki jego działania oraz organizuje pracę pracowników, a w szczególności:

1)      zapewnia prawidłowe i terminowe realizowanie zadań należących do jego kompetencji,

2)      sprawuje nadzór i kontrolę realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Starostwa,

3)      odpowiada za organizację kontroli wewnętrznej oraz prowadzenie audytu wewnętrznego,

4)      odpowiada za prawidłowe, rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie planu   finansowego i wykorzystanie środków finansowych, 

5)      realizuje właściwą politykę kadrową oraz ustala zasady wynagradzania pracowników Starostwa,

6)      zapewnia przestrzeganie właściwych zasad pracy w Starostwie oraz dba o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników,

7)      zapewnia należytą ochronę i dbałość o mienie Starostwa,

8)      ustala obowiązujące zasady polityki bezpieczeństwa informacji i zapewnia ich przestrzeganie,

9)      odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych oraz ustala zasady polityki bezpieczeństwa w tym zakresie, co realizuje przy pomocy Inspektora Ochrony Danych.

10)  odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Starostwie i zadania w tym zakresie realizuje przy pomocy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

4.      Starosta:

1)      podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia mieszkańców oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,

2)      czynności, o których mowa w pkt. 1), przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu,

3)      sprawuje funkcję szefa obrony cywilnej powiatu i w ramach tej funkcji kieruje oraz koordynuje przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu,

4)      sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań obronnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,

5)    koordynuje działania jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie powiatu w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, utrzymania porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,

6)      kieruje działaniami ratowniczymi na obszarze powiatu w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

7)    zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizuje przy pomocy komisji bezpieczeństwa i porządku.

5.  Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1)      powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,

2)      zatwierdza programy ich działania,

3)      uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

4)      w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5)      zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

6.  Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują  wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.

7.  Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się