2016-11-23

Sekretarz

Sekretarz Powiatu: Anna Czerniawska
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk,

pok. 330, tel. 23/662-77-64, w. 116

 

Sekretarz Powiatu, w ramach upoważnienia Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez jednostki organizacyjne Starostwa, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw oraz w jego imieniu wykonuje inne zadania, w tym:

  1. zapewnia właściwą organizację pracy Starostwa oraz przestrzeganie zasad wynikających z obowiązujących regulaminów i instrukcji kancelaryjnej,
  2. realizuje obowiązującą w Starostwie politykę zarządzania zasobami ludzkimi,
  3. koordynuje działania związane z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych materiałów dla tych organów,
  4. zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń organów powiatu,
  5. koordynuje sprawny obieg dokumentów w Starostwie oraz prawidłową obsługę interesantów,
  6. koordynuje współpracę między jednostkami organizacyjnymi Starostwa i powiatu oraz rozstrzyga kwestie kompetencyjne między nimi
  7. nadzoruje bezpośrednio jednostki organizacyjne Starostwa wskazane przez Starostę w zarządzeniu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się