2019-06-17

Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych

ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Mirosława Dybowska

pok. 323, tel. 23/662 77 64 w. 111

 

pok. 321, tel. w. 217

Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych należą zadania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

1) koordynowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zamówień Publicznych,

2) opracowywanie planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy w zgodności z budżetem powiatu, przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Powiatu i naczelnikami właściwych wydziałów, kierownikami referatów/ośrodków/kancelarii/biur przygotowywaniei przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na potrzeby Starostwa w oparciu o złożone wnioski oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień wspólnych dla jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

4) przygotowanie treści umów w sprawie zamówień publicznych z wykonawcami,

5) gromadzenie danych o dostawcach i producentach materiałów, wyrobów oraz wykonawcach robót i usług,

6) prowadzenie centralnego rejestru wniosków o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru zamówień publicznych,

7) opracowywanie niezbędnych regulaminów i instrukcji wewnętrznych w zakresie organizacji procedur dotyczących zamówień publicznych,

8) sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach dla Prezesa UZP, a także w miarę potrzeb dla Starosty, Zarządu i Rady Powiatu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się