2019-06-17

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego

ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Izabela Koper - pełniąca obowiązki Kierownika

pok. 312/313, tel. 23/662 11 45 w. 216

 

Do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego należą zadania w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu, pozyskiwania środków finansowych na powiatowe zadania inwestycyjne, w szczególności:

A.   Rozwój społeczno – gospodarczy powiatu:

1) opracowywanie programów rozwoju powiatu oraz koordynacja działań w zakresie kształtowania rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu,

2) opracowywanie informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu oraz sprawozdań z realizacji programów rozwoju powiatu,

3) współdziałanie w tworzeniu programów rozwoju regionalnego – między  powiatowych i wojewódzkich,

4) koordynacja działań zapewniających realizację zadań społeczno – gospodarczych określonych w programach rozwoju powiatu i programach regionalnych,

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji powiatowych przez Starostwo,

6) systematyczne analizowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych oraz innych pozabudżetowych pod kątem ich wykorzystania w realizacji inwestycji i innych zadań powiatu,

7) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji i innych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym unijnych, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,

8) realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych oraz zapewnienie przestrzegania obowiązujących procedur organizacyjnych, finansowych i kontroli oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi jednostkami,

9) sporządzanie wniosków o płatność dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,  w tym unijnych, realizowanych przez Starostwo,

10)  sporządzanie wniosków o płatność w zakresie finansów dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wyznaczone przez Zarząd Powiatu,

11)  kontrola wewnętrzna realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wyznaczone przez Zarząd Powiatu, 

12)  zarządzanie finansami projektów realizowanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu określone przez Zarząd Powiatu,

13)  sporządzanie planów finansowych i ich zmian dla projektów realizowanych przez powiat w ramach funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych,

14)  kontrola wewnętrzna wydatków projektów w zakresie zgodności z budżetem i wnioskiem aplikacyjnym.

15)  koordynacja działań w zakresie zapewnienia przestrzegania regulacji prawnych i wytycznych dotyczących utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przez powiat z udziałem środków unijnych.

16)  inicjowanie i realizacja powiatowych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach współpracy z partnerem prywatnym na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno – prywatnym.

17)  inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju powiatu,

18)  współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej w zakresie realizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu,

19)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców i przedsiębiorców lokalnych na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu,

              20)  wykonywanie analiz finansowo – ekonomicznych inwestycji planowanych do realizacji przez  powiat.               

B.    Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Referatu wynikających z przepisów:

- ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się