2016-12-02

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Płocka 39,

09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Alina Braulińska

pok. 209, tel. 23 662 77 64 wew. 109

pok. 208, tel. wew. 148
pok. 210, tel. wew. 145
pok. 212, tel. wew. 124

 

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

realizacja obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności:

A.  Prowadzenie spraw w zakresie produkcji rolnej, ochrony zwierząt, rybactwa      śródlądowego wynikających z ustawy kompetencyjnej i innych przepisów szczególnych,      w tym m.in.:

1) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt chronionych na mocy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,

2) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,

3) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew przy torach kolejowych ograniczających widoczność,

4) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,

5) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

6) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,

7)wykonywanie innych zadań z tego zakresu działania.

B. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony  środowiska oraz z zakresu ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym głównie:

1) wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,

2) wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji,

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji.

4) nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

5) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie środowiska do stanu właściwego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowiska,

6) wydawanie decyzji nakazującej dotrzymywanie przez prowadzącego instalację dopuszczalnych poziomów hałasu,

7) opracowywanie programu ochrony środowiska dla powiatu oraz sprawozdań z jego realizacji,

8) prowadzenie bazy informacji o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

C. Realizowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne, a w szczególności:   

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

2) analiza rocznych sprawozdań z działań podejmowanych przez kierownika nadzoru wodnego na terenie powiatu przedstawianych radzie powiatu, wypracowywanie na ich podstawie wniosków określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodą oraz przedstawianie ich radzie powiatu,

3) rozpatrywanie wniosków właściwej służby państwowej w zakresie ustanawiania strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz opracowywanie stosownych aktów prawa miejscowego, 

4) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślania z tego zasobu,

5) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnychlub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują: Wody Polskie, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej lub  minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz ich wykreślania z tego zasobu,

6)  wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

D.  Realizowanie zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, a w szczególności:

1) wydawanie i cofanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów,

2) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

3) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

E. Realizowanie zadań w zakresie leśnictwa wynikających z ustawy o lasach i innych przepisów szczególnych, w tym głównie:

1) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

2)  nakładanie obowiązków wynikających z planów urządzania lasów,

3) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4) prowadzenie rejestru wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5) wydawanie decyzji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,

7) wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

F.  Realizowanie zadań z zakresu ustawy o odpadach oraz z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym głównie:

  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  3. przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnych awarii,
  4. wydawanie decyzji na prowadzenie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  5. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
  6. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.

G. Realizowanie zadań z ustawy o odpadach wydobywczych, w tym głównie:

1)  wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi,

2)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych,

3)  wydawanie zgody w formie decyzji na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów,

4)  wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

H. Realizowanie zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym głównie:

1) wydawanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

2) wydawanie decyzji uznającej rekultywacje i zagospodarowanie gruntów za zakończone,

3) prowadzenie kontroli w zakresie poprawności prowadzenia rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

4)  wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

I.    Wykonywanie zadań z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym głównie:

1) wydawanie koncesji na wydobycie kopalin pospolitych,

2) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,

3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych,

4) wydawanie decyzji w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej,

5) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów szczególnych.  

J.   Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Referatu wynikających z przepisów:

-  ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-  ustawy z dnia 23 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.”

   


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się