2019-06-17

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
 

pok. 313/314, tel. 23/662-77-64, w.147

 

Do zakresu działania Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należą zadania realizowane w zakresie spraw promocji i polityki informacyjnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy lokalnej i z zagranicą, a w szczególności:

A.    Promocja i polityka informacyjna:

1) inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie promocji powiatu oraz kreowanie właściwej polityki informacyjnej i wizerunku powiatu,

2) współpraca z mediami,

3) przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne spotkań i konferencji prasowych,

4) redagowanie i wydawanie materiałów informacyjnych oraz innych wydawnictw zgodnych z polityką informacyjną powiatu,

5) prowadzenie i redagowanie publikatora teleinformacyjnego – „Biuletynu Informacji Publicznej”,

6) prowadzenie stron internetowych powiatu,

7) analiza publikacji prasowych i koordynowanie działań informacyjnych związanych z zamieszczonymi informacjami i krytyką prasową powiatu,

8) przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów prasowych oraz artykułów prasowych i informacji o działalności powiatu oraz innych zagadnień ważnych dla lokalnej społeczności,

9) współpraca z jednostkami samorządowymi działającymi na terenie powiatu w celu organizowania wspólnej promocji, tworzenia informacji turystycznej oraz opracowywania i wydawania wspólnych wydawnictw,

10) organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, oświatowych, charytatywnych i innych promocyjnych o charakterze stałym, cyklicznym i jednorazowych we współpracy z właściwymi jednostkami,

11) organizacja i współorganizacja świąt państwowych i uroczystości patriotycznych,

12)  zapewnienie organizacyjno – technicznej obsługi wszelkiego rodzaju spotkań, konferencji, imprez, itp. organizowanych przez Starostę i komórki organizacyjne Starostwa poza jego obiektem.

B.     Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1)  koordynacja i wykonywanie zadań powiatu wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z właściwymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu, w tym:

a. opracowywanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,

b. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów ofert na realizację zadań powiatu przez Starostwo (z wyłączeniem nieodpłatnej pomocy prawnej) oraz koordynacja tych spraw w jednostkach organizacyjnych powiatu,

c. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz ich rozliczenia,

d. opracowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

C.    Współpraca lokalna i zagraniczna:

1) inicjowanie i prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla powiatu,

2) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w związkach, stowarzyszeniach, porozumieniach powiatów lub innych formach współdziałania w kraju,

3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przystępowaniem powiatu do spółek,

4) organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą społeczno – gospodarczą i kulturalną z zagranicą,

5) współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się