2016-12-02

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14A,
09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Rafał Szelągiewicz
pok. 3, tel. 23/662 77 64 w. 233
tel. wew. 235

 

Do zakresu działania Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

należą zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i sprawy obronne, w tym w szczególności:

A.    Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne:

1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu powiatu  w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, utrzymania porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,

2) zapewnienie procesu kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności opracowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

5) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,

6) organizacja i zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz realizacji zadań Centrum, w tym dokumentowanie jego prac,

7) koordynacja na terenie powiatu działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym:

a) opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

b) obsługa działań starosty w zakresie ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

c) wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

d) współdziałanie w właściwymi organami Wód Polskich w celu zapewnienia na obszarze powiatu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy.

8) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,

9) realizacja zadań wynikających z zapisów powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

10)  zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej przez Starostę,

11)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 

B.     Obrona cywilna:

1) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej,

2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,

3) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządowych i organizacyjnych powiatu,

4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

5) koordynowanie na terenie powiatu działalności w zakresie przygotowania
i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a w szczególności:

-  organizacja i przygotowanie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz   systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

-  przygotowanie i organizowanie procesu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

-   planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

-   tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

C.    Obronność i ochrona informacji niejawnych:

1) organizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań obronnych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu,

2) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:

-  funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,

-  organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego na czas wojny,

-  organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Płońskiego,

-  organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Płońskiego,

-   przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

3) planowanie i realizacja szkolenia obronnego w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,

4) organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej na obszarze powiatu,

5) przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

6) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

7)  realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, w szczególności dotyczących współpracy cywilno – wojskowej oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie powiatu,

8) koordynowanie przygotowań do uruchomienia na terenie powiatu wymaganych ilości Zastępczych Miejsc Szpitalnych,

9) organizowanie obiegu i sprawowanie nadzoru nad obiegiem informacji niejawnych,
a w szczególności:

a) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie   dokumentów zawierających informacje niejawne;

b) obsługa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;

c) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia.”

 

D.    Wykonywanie innych zadań należących do właściwości rzeczowej Referatu wynikających z przepisów:

-     ustawy dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa,

-     ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.”

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się