2016-12-02

Referat Obsługi Informatycznej

Referat Obsługi Informatycznej

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk

Kierownik Referatu: Bożena Sękowska
pok. 302,303, tel. 23/662 11 45 w. 220


 

Do zakresu działania Referatu Obsługi Informatycznejnależyprowadzenie całokształtu zadań związanych z zapewnieniem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Starostwa, w szczególności:

1)   administrowanie siecią komputerową w Starostwie, zapewnienie rozwoju oraz prawidłowego i ciągłego funkcjonowania sieci,

2)  administrowanie systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych,

3)  koordynowaniewdrożeń i aktualizacji oprogramowania i systemów informatycznych, przy zapewnieniu przestrzegania praw autorskich,

4)  realizacja prac związanych z zarządzaniem użytkownikami baz danych,

5)  zarządzanie dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń,

6)  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Starostwa,

7)  apewnienie technicznego nadzoru nad sprzętem informatycznym, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego,

8)  przygotowywanie projektów, wytycznych, instrukcji, wyjaśnień dla Wydziałów w zakresie eksploatowania systemów informatycznych oraz specyfikacji technicznych zakupywanego sprzętu,

9)  wnioskowanie w sprawach usprawnienia organizacji i metod pracy przy urządzeniach informatycznych w poszczególnych Wy oraz udział w pracach z tego zakresu,

10)  planowanie i wdrażanie przedsięwzięć informatycznych w Starostwie,

11)  koordynowanie zadań związanych z realizacją ustawy o podpisie elektronicznym,

12)  zapewnienie obsługi systemu informatycznego wspomagającego przebieg obrad sesji rady powiatu,

13)  wykonywanie innych zadań wynikających m.in. z:

-   ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przepisów wykonawczych,

-   obowiązujących przepisów i dyrektyw w zakresie podpisu elektronicznego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się