2016-12-02

Referat Administracyjny

Referat Administracyjny
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
 
Kierownik Referatu: Olga Oziemblewska-Karpińska
pok. 317, tel. 23/662-77-64, w.122


Biuro Podawcze      -  pok. 123, tel. wew. 100
Kancelaria ogólna    -  pok. 316, tel. wew. 126
 

 

Do zakresu działania Referatu Administracyjnego należą zadania administracyjno – gospodarcze Starostwa, w szczególności:

1) sprawowanie zarządu nad budynkami i lokalami administracyjno – biurowymi Starostwa Powiatowego,

2) opracowywanie planów remontów kapitalnych zasobów lokalowych Starostwa,

3) prowadzenie bieżących remontów, napraw i konserwacji budynków i pomieszczeń wewnętrznych dla utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego,

4) prowadzenie niezbędnych, bieżących remontów, napraw i konserwacji budynków i pomieszczeń stanowiących własność powiatu, a niepozostających w zarządzie innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zapewnienie należytego porządku i bezpieczeństwa w otoczeniu tych obiektów,

5) prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem prac remontowych oraz zapewnienie fachowego nadzoru techniczno-budowlanego,

6) utrzymanie czystości i porządku w lokalach oraz w otoczeniu budynków,

7) bieżące informowanie Starosty o poważniejszych awariach i innych przypadkach uszkodzeń środków trwałych i nietrwałych oraz  wnioskowanie w sprawach ich usunięcia,

8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad gospodarowaniem składnikami majątkowymi oraz  prowadzenie prawidłowej ich ewidencji,

9) wnioskowanie w sprawach uzupełniania wyposażenia pomieszczeń administracyjno – biurowych oraz realizowanie zaopatrzenia pracowników w niezbędny sprzęt biurowy i inny dla zapewnienia właściwych warunków pracy,

10) wnioskowanie w sprawach odsprzedaży i nieodpłatnego przekazania składników majątkowych innym jednostkom oraz likwidacji zniszczonych składników majątkowych,

11) bieżące zaopatrywanie pracowników Starostwa w materiały biurowe i piśmienne oraz środki czystości, a także prowadzenie ewidencji ilościowej przychodu i rozchodu tych   materiałów,

12) realizowanie zaopatrzenia w obowiązujące druki i formularze, z wyjątkiem druków ścisłego zarachowania,

13) zapewnienie obsługi poligraficznej oraz właściwej konserwacji sprzętu kopiującego rozliczania papieru kserograficznego i innych materiałów eksploatacyjnych,

14) prowadzenie  gospodarki transportowej oraz nadzoru nad właściwym wykorzystaniem służbowych środków transportu i ich konserwacją,

15) zapewnienie łączności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie korzystania ze środków  łączności,

16) prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa,

17) współdziałanie z usługodawcami gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie Starostwa oraz właściwą eksploatacją budynków administracyjno – biurowych, przygotowywanie i negocjowanie umów w tym zakresie,

18) zabezpieczanie pieczęci, stempli urzędowych i ich ewidencja,

19) realizowanie zadań związanych z dekoracją i flagowaniem obiektów administracyjno – biurowych według obowiązujących przepisów,

20) zabezpieczenie informacji wizualnej w budynku Starostwa, plakatowanie informacji, obwieszczeń itp. związanych z działalnością powiatu,

21) realizowanie zadań związanych z bieżącą aktualizacją tablic informacyjnych Starostwa, w tym tablicy elektronicznej we współpracy z właściwymi wydziałami Starostwa,

22) zapewnienie obsługi monitoringu wizyjnego w budynkach Starostwa, w tym opracowywanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,

23) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dostępu do pomieszczeń Starostwa, w tym wydawanie i rejestrowanie kart dostępu do pomieszczeń dla osób uprawnionych,

24) wykonywanie zadań związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony mienia Starostwa i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi,

25) zapewnienie technicznego przygotowania i prowadzenia obsługi systemu konferencyjnego spotkań, konferencji, posiedzeń, itp. organizowanych przez Starostę i komórki organizacyjne Starostwa w salach konferencyjnych Starostwa,

26) zapewnienie obsługi gospodarczej spotkań, konferencji, posiedzeń itp. organizowanych przez Starostę i komórki organizacyjne Starostwa,

27) wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządowych i innych organów w zakresie obsługi administracyjno – gospodarczej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się