Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli
Kontrola MWJPU w Warszawie 1/RPMA.06.01.00-14-a266/18 projektu
„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej
w subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla szpitala w Płońsku”
06.04.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w SPZZOZ w Płońsku
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100
Płońsk”
23.03.2020 więcej
Sprawozdanie z kontroli
Kontrola MWJPU w Warszawie 2/RPMA.07.01.00-14-6707/16 projektu
„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej
w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie
płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa
drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku”
16.01.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego
dotyczące stanu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej w przedmiocie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej
08.11.2019 więcej
Sprawozdanie z kontroli
Sprawozdanie z kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
24.07.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne
Wojewody Mazowieckiego dotyczące stanu realizacji zadań z
zakresu administracji rządowej
25.04.2019 więcej
Protokoły
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
01.03.2019 więcej
Protokoły
Realizacja dochodów budżetowych oraz prawidłowość
wykorzystania środków finansowych otrzymanych z budżetu
państwa na realizację wydatków w rozdziale 71015-nadzór
budowlany oraz prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej
w rozdziale 75515- nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku.
Wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przygotowania systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej.
14.02.2019 więcej
Protokoły
W zakresie przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań
dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową z
uwzględnieniem wykorzystania środków na pracę sezonową z
uwzględnieniem wykorzystania środków na wsparcie powiatowych
urzędów pracy w celu usprawnienia obsługi.
14.02.2019 więcej
Protokoły
Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem
własności nieruchomości gruntowej
14.02.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się