Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.12.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację
budynku użyteczności publicznej tj. budynku nauki i oświaty
– szkoły na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na
działce nr 245/9 w miejscowości Szerominek,gm.
Płońsk,(sygn.sprawy WA.ZUZ.1.421.362.2018.MGR)
24.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, składającego się z jednego
hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego, zlokalizowanego na
działce 23/1 w obrębie ewidencyjnym 0008 Kozarzewo, gmina
Naruszewo, pow. płoński oraz na wykonanie urządzenia wodnego:
studni głębinowej wyposażonej w niezbędną armaturę i
przyłącza umożliwiające pobór wody podziemnej dla celów
nawadniania upraw.(sygn.sprawy WA.ZUZ.1.421.397.2018.MW)
24.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, składającego się z jednego
hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego, zlokalizowanego na
działce 14/4 w obrębie ewidencyjnym 0039 PGR Wróblewo, gmina
Naruszewo, pow. płoński oraz na wykonanie urządzenia wodnego:
studni głębinowej wyposażonej w niezbędną armaturę i
przyłącza umożliwiające pobór wody podziemnej dla celów
nawadniania upraw.(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.392.2018.MW)
24.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, składającego się z jednego
hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego, zlokalizowanego na
działce 1/44 w obrębie ewidencyjnym 0039 PGR Wróblewo,gmina
Naruszewo, pow. płoński oraz na wykonanie urządzenia wodnego:
studni głębinowej wyposażonej w niezbędną armaturę i
przyłącza umożliwiające pobór wody podziemnej dla celów
nawadniania upraw.(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.398.2018.MW)
24.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.12.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie
urządzenia wodnego: zbiornika wodnego wraz z jazem piętrzącym
wodę, groblami (bocznymi oraz poprzeczną), przepławką dla
ryb, odwodnieniem grobli; - przebudowę urządzeń wodnych –
rowów R-H, R-O, R-O-7; - usługę wodną polegającą na
retencjonowaniu wody w zbiorniku; - szczególne korzystanie z
wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania
urządzeń umożliwiających migrację ryb. Lokalizacja
inwestycji : w dolinie rzeki Raciążnicy, w gminie Raciąż, w
miejscowościach Budy Kraszewo, Kraszewo – Gaczułty i Kraszewo
Rory sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.355.2018.MW)
21.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.12.2018 roku
w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego
dot. udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i
Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na budowę przebudowę oraz
likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz
przepustów w związku z realizacją zadania „Budowa drogi S7
Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Pieńki – Płońsk
(sygn. sprawy WA.RUZ.421.110.2018.PF)
21.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.12.2018 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
„Budowę stawu ziemnego na działce nr ewid. 279/2 położonej
w miejscowości Szczytno, gm. Załuski” sygn.
sprawy WA.ZUZ.1.421.357.2018.MGR)
19.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.11.2018 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego –
wykonanie przepustu Ø 500 pod projektowanym włączeniem drogi
gminnej do drogi wojewódzkiej w ramach zadania pn. „Rozbudowa
drogi gminnej w m. Krysk, gm. Naruszewo” (lokalizacja: działka
o numerze ewidencyjnym 176, obręb Krysk, gmina Naruszewo)sygn.
sprawy WA.ZUZ.1.421.352.2018.MGR)
05.12.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.11.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku mieszkalnego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr
418, obręb Sochocin, gm. Sochocin, pow. płoński oraz na
gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
ścieków bytowych w bezodpływowym zbiorniku szczelnym na
działce nr 418, obręb Sochocin, gm. Sochocin, pow.
płoński.(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.343.2018.MW)
23.11.2018 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.11.2018 roku
w sprawie podjęcia, zawieszonego postępowania
administracyjnego dot. udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych – rowów wraz z przepustami, wylotów
kanalizacyjnych, zbiorników retencyjno – infiltracyjnych oraz
na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem rzeki
Raciążnicy w ramach zadania pt. „Budowa drogi S7 Olsztynek
(S51) - Płońsk (S10) odcinek Pieńki - Płońsk ” (sygn.
sprawy WA.RUZ.421.127.2018.RB)
23.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się