Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
drenażu opaskowego dla budynku tzw.” Sienkiewiczówki” oraz
budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub
roztopowe z powierzchni dachów budynków i parkingu do ziemi
poprzez system rozsączania. Planowana inwestycja realizowana
będzie w granicach działek o numerach ewidencyjnych 195/24 i
195/25 w obrębie miasta Płońsk, woj. mazowieckie.(sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.257.2018.KK)
20.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych w rejonie rzeki Wkra, w związku z budową obiektu
budowlanego – budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
przyłączami do sieci zewnętrznych na działce nr 404/2 w
obrębie Królewo, gmina Joniec, powiat płoński, woj.
mazowieckie.(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.267.2018.KK)
20.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.08.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przebudowę
istniejącego rowu melioracyjnego na zakryty oraz na
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
10.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.08.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przebudowę
oraz likwidację urządzeń melioracji
10.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.07.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 25 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
27.07.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.07.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie o wydaniu decyzji z dnia 16 lipca 2018r., znak:
WA.ZUZ.1.421.173.2018.IS, w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych
27.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 02.07.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę,
polegającą na zakryciu i zarurowaniu na odcinku 136 m, rowu
melioracyjnego znajdującego się na działkach o nr
ewidencyjnych: 1487/15, 1487/17, 1487/20, 1487/22 obręb 0233
Raciąż, powiat płoński. (sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.210.2018.IS)
13.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 25.06.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód podziemnych na potrzeby działalności gospodarczej,
ze studni znajdującej się na działce o nr ew. 153 obręb
Miszewo Wielkie, gmina Nowe Miasto, powiat płoński. (sygn.
sprawy WA.ZUZ.1.421.201.2018.IS)
06.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.06.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 26.06.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do ziemi – istniejącym wylotem do rowu
melioracyjnego o nazwie R-A, zlokalizowanym na działce o nr
ewid. 50/1 obręb Skrzynki,gmina Płońsk, oczyszczonych wód
popłucznych, powstających w wyniku eksploatacji stacji
uzdatniania wody w Cholewach – dz. 71/1 obręb Cholewy, gm.
Płońsk, powiat płoński. (sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.119.2018.MW)
04.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.06.2018 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków
bytowych do ziemi istniejącym wylotem w km0 170 rowu
melioracyjnego R-B zlokalizowanego na działce 1/45 obręb
Wróblewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, z gminnej
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu
BIOCLERE zlokalizowanej na działce nr 8/5 obręb PGR Wróblewo,
gmina Naruszewo, powiat płonski. (sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.196.2018.MW)
26.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się