Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego w postaci stawu odwodnieniowego, o
powierzchni 800 m2 i głębokości 2,90 m, na działce o nr ew.
32/4 obręb 0004 Belin, gmina Nowe Miasto, powiat płoński.
(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.251.2018.IS)
31.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych (bezodpływowych przydrożnych rowów
otwartych wraz z budową przepustów pod zjazdami) oraz na
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr
311126W z terenu dz. nr ewid. 234, 253, 286 obręb Koziebrody,
gmina Raciąż, powiat płoński.(sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.236.2018.MG)
29.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
urządzenia wodnego polegającą na zakryciu i zarurowaniu na
odcinku 136 m rowu melioracyjnego R-L, znajdującego się na
działkach o nr ew. 1487/15, 1487/17, 1487/20, 1487/22, obręb
0233, gmina Raciąż, powiat płoński.
22.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu
ziemnego oraz budowę dwóch stawów ziemnych na działkach o
numerach ewidencyjnych 73 i 80 położonych w miejscowości
Gawłowo, gmina Nowe Miasto.(sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.269.2018.KK)
22.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego w postaci ziemnego stawu hodowlanego o
powierzchni w linii brzegowej 0,35 ha i głębokości wykopu
maksymalnie 2,90 m, na działce o nr ew. 45 w miejscowości
Jurzyn, obręb 0013 Jurzyn, gmina Nowe Miasto, powiat płonski
(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.272.2018.IS)
22.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
drenażu opaskowego dla budynku tzw.” Sienkiewiczówki” oraz
budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub
roztopowe z powierzchni dachów budynków i parkingu do ziemi
poprzez system rozsączania. Planowana inwestycja realizowana
będzie w granicach działek o numerach ewidencyjnych 195/24 i
195/25 w obrębie miasta Płońsk, woj. mazowieckie.(sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.257.2018.KK)
20.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.08.2018 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych w rejonie rzeki Wkra, w związku z budową obiektu
budowlanego – budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
przyłączami do sieci zewnętrznych na działce nr 404/2 w
obrębie Królewo, gmina Joniec, powiat płoński, woj.
mazowieckie.(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.267.2018.KK)
20.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.08.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przebudowę
istniejącego rowu melioracyjnego na zakryty oraz na
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
10.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.08.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przebudowę
oraz likwidację urządzeń melioracji
10.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.07.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 25 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
27.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się