Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.06.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 11.06.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie likwidacji odcinka rowu melioracyjnego na dz. nr ewid.
85/4 obręb 0023 Skarboszewo gm. Naruszewo (sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.166.2018.SN )
15.06.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.06.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 11.06.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych obiektów budowlanych, tj. obiektów małej architektury
na działce o nr ewid. 458/1 obręb Płońsk (sygn. sprawy
WA.ZUZ.1.421.176.2018.MW)
15.06.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.06.2018 roku
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody
Polskie z dnia 05.06.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
(sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.173.2018.MW)
08.06.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.05.2018 roku
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego (sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.141.2018.SN
17.05.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.05.2018 roku
przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego (sygn. sprawy WA.ZUZ.7.421.42.4.2018.WS)
17.05.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.05.2018 roku
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie PGW Wody Polskie, postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (sygn. sprawy
WA.RUZ.421.127.2018.WP)
17.05.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.04.2018 roku
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego (sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.93.2018.MW)
17.05.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.04.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych w ramach zadania pn. "Budowa Drogi S7
Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), odcinek Strzegowo-Pieńki
19.04.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.04.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych w ramach zadania pn. "Budowa Drogi S7
Olsztynek (S51)-Płońsk, odcinek Pieńki-Płońsk
18.04.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.04.2018 roku
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę,
przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych.
Zadanie "Budowa drogi S7 Olsztynek(S51) - Płońsk(S10) odcinek
Strzegowo - Pieńki"
13.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się