Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 25 marca 2020 r.
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
03.04.2020 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 25 marca 2020 r.
że w wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego został zebrany materiał
dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w
przedmiotowej sprawie (sygn. sprawy WA.ZUZ.1.421.269.2019.MW)
03.04.2020 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
o rozprawie wodnoprawnej w związku z toczącym się
postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego
15.01.2020 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 6 grudnia 2019 r.
o przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie stopnia
wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60 650 rzeki Wkry,
składającego się z:
08.01.2020 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 8 stycznia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Basenu Miejskiego
Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku położonego na działce
nr 658/2 w obrębie Miasta Płońsk, powiat płoński, woj.
mazowieckie.
08.01.2020 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 23 grudnia 2019r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na
odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu
drogi powiatowej Płońsk – Raciąż nr 3021W zlokalizowanej na
działkach o nr ew. 23 obręb Brzeście Nowe oraz 436 obręb
Baboszewo do Kanału „R” poprzez istniejące 2 wyloty na
działce o nr ewidencyjnym 23 obręb Brzeście Nowe, na okres 20
lat.
27.12.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 6 grudnia 2019r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie stopnia wodnego w
miejscowości Płaciszewo w km 60 650 rzeki Wkry,
13.12.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 26 listopada 2019r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, powstających na Fermie drobiu w m. Bogucin, gm.
Raciąż, pow. płoński do urządzeń kanalizacyjnych innego
podmiotu tj. punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku,
będących własnością CEDROB S.A. z/s w Ujazdówku 2a, 06-400
Ciechanów.
02.12.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 22 listopada 2019 r.
o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2019 r. znak
WA.ZUZ.1.424.145.2019.MG umarzającej postępowanie w sprawie
cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na szczególne
korzystanie z wód rzeki Wkry, tj. piętrzenie wód rzeki w km
50 200 oraz na pobór wód rzeki do celów energetycznych MEW
Gutarzewo w miejscowości Gutarzewo, obręb Gutarzewo, gmina
Sochocin, powiat płoński
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie z dnia 18 listopada 2019 r
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Płonka w km 14 945
– gazociągu średniego ciśnienia PE DN63 metodą przewiertu
sterowanego w rurze osłonowej PE DN110 oraz na lokalizowanie na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu
budowlanego tj. gazociągu PE DN63 częściowo metodą
bezwykopową oraz częściowo metodą wykopu otwartego, na
działkach o nr ew. 244, 245/9, 283 i 310 obręb Szerominek, gm.
Płońsk, pow. płoński.
22.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się