Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o pracach nad projektem programu współpracy
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału
w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu
współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu
wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa
Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do
projektu można składać do 8 sierpnia br.
27.07.2021 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 1 czerwca 2021 r. przez Płońską Akademię Futbolu na
wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Organizacja
szkoleń, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży i/ lub
dorosłych.” pod tytułem: "Wakacyjny obóz sportowy Licheń
Stary 2021"
08.06.2021 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 17 maja 2021 r. przez Stowarzyszenie Graj z Krystianem na
wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Organizacja
szkoleń, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży i/ lub
dorosłych.” pod tytułem: "Turniej Piłkarski o Puchar
Starosty Płońskiego”
18.05.2021 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 11 maja 2021 przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w
Raciążu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:
"Organizacja szkoleń, obozów sportowych dla dzieci i
młodzieży i/ lub dorosłych.”
18.05.2021 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 11 lutego 2021 roku przez Płońskie Towarzystwo Siatkówki
na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej" pod tytułem:
„PŁOŃSZCZANKI na start! Bieg Kobiet –Zawsze PierWsi przed
rakiem piersi.”
16.02.2021 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 6 października 2020 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Krajkowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod
tytułem: „Podtrzymanie tradycji i zwyczajów lokalnych” .
06.10.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze partnera do projektu
w ramach naboru partnera do planowanego do realizacji przez
Powiat Płoński projektu pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Płońskiego poprzez
oferowanie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz
poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych ”
20.08.2020 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 17 sierpnia 2020r. przez Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad
Wisłą" na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem:
„Most Jagiełły-czerwińskie spotkania z historią i kulturą
średniowiecza”.
18.08.2020 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dnia 4 sierpnia 2020r. przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu na wsparcie
realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Raciąż na
bursztynowym szlaku - Dzień w kasztelańskim grodzie”.
06.08.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze partnera do projektu
Otwarty konkurencyjny nabór partnera do planowanego do
realizacji przez Powiat Płoński projektu pn.„Aktywizacja
społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Płońskiego poprzez oferowanie usług indywidualnego transportu
door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
28.07.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się