2019-01-04

Nieodpłatna pomoc prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO
W 2019 ROKU

 

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)        poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienia terminu wizyty dokonuje się pod następującymi numerami telefonów:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu – tel. (23) 679 11 63

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie – tel. (23) 663 10 51

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Płońskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

 


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. – Powiat Płoński

 

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płoński

Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku

Nie dotyczy

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39,
II piętro, pokój nr 312

Poniedziałek     godz. 800 - 1200

Wtorek                godz. 1200 - 1600

Środa                    godz. 800 - 1200

Czwartek            godz. 1200 - 1600

Piątek                   godz. 800 - 1200

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 662 40 39.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu

Gmina Miasto Raciąż

Urząd Miejski w Raciążu,
09-140 Raciąż, pl. Adama Mickiewicza 17

Poniedziałek     godz. 1130 - 1530

Wtorek                godz. 730 - 1130

Środa                    godz. 1130 - 1530

Czwartek            godz. 730 - 1130

Piątek                   godz. 730 - 1130

Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 679 11 63.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie

Gmina Naruszewo

Urząd Gminy w Naruszewie, 09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

poniedziałek – piątek
w godz. 800-1200

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie,
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn,
NIP: 739852286, REGON: 281361450

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 663 10 51.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście

Gmina Nowe Miasto

Urząd Gminy w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8

poniedziałek – piątek
w godz. 1300-1700

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie,

ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn,

NIP: 739852286, REGON: 281361450

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel.

(23) 661 49 20 w. 1.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się