2017-02-02

Kontakt

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY PŁOŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 2

 

1.      Sprawy będą załatwiane wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową.

2.      Dopuszcza się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmowanie i wydawanie dokumentów, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w każdy poniedziałek i piątek w godz. 1500 – 1600.

3.      Dopuszcza się w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym wydawanie i przyjmowanie projektów budowalnych w toczących się postępowaniach administracyjnych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w każdy wtorek i czwartek w godz. 1500 – 1600.

4.      W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, obsługa musi odbywać się z ograniczeniem możliwości przemieszczania się interesantów po budynku Starostwa przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14.

 

§ 3

 

O wprowadzeniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów zawiadamia się poprzez publikację ogłoszenia na stronie internetowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

§ 4

 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania.

 


STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

poniedziałek – piątek, od 800 do 1600


Wydział Komunikacji i Transportu - rejestracja pojazdów

poniedziałek  od 800 do 1800(numerki będą wydawane do godz.1700 )

wtorek – piątek, od 800 do 1600

 

INTERNET

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
www: www.powiat-plonski.pl
BIP: http://powiat-plonski.bip.gov.pl
Adres skrytki na ePUAP: /cp8x0t02ds/SkrytkaESP

TELEFONY

23 662-77-64/66

23 662-38-69

23 662-60-56

23 662-86-76

23 662-11-45

23 662-11-46

23 661-74-64

23 662-40-39 - SEKRETARIAT

23 662-38-16 - TELEFON/FAX

 

Starostwo Powiatowe w Płońsku - centrala: 23 662 77 64/65/66

urzad@powiat-plonski.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego– tel. 23 662 99 52 wew. 233

Wydział Komunikacji i Transportu:

-  ejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych – tel. 23 662 77 64 w. 115

-  wyrejestrowanie, zbycie, odbiór dowodu stałego – tel. 23 662 77 64 w. 118

-  prawa jazdy – tel. 23 662-77-64 w. 127 lub w. 123

-  transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców – tel. 23 662-77-64 w. 132

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany:

-  Wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, udostępnianie kopii dokumentów z zasobów wydziału - tel. (023) 662 11 45 w. 211, 212, 218 oraz 219.

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

- łowiectwo, karty wędkarskie, rejestracja łodzi, lasy (w tym zaświadczenia do aktów notarialnych) - tel. 23 662 77 64 w. 124 i w. 148

-  rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, hałas, geologia, spółki wodne - tel. 23 662 77 64 wew. 148

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

-  sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy , wyrysy i informacje z  ewidencji gruntów i budynków, wnioski w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenia ( dla ZUS, KRUS inne ) - 23 662-77-64 do 66 wew. 222,223,224,225

-  sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu - 23 662-77-64 do 66  wew. 238

-  prawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, udostępnienia i ograniczenia nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami  Powiatu ( sprzedaż, zamiana, trwały zarząd)- 23 662-77-64 do 66 wew. 226

-  opłaty za użytkowanie wieczyste, gospodarowanie nieruchomościami  Skarbu Państwa (sprzedaż, zamiana, trwały zarząd) – 23 662-77-64 do 66 wew. 227

-  wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o wydanie mapy zasadniczej, wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków, wniosek o wydanie baz danych BDOT500, GESUT I BDSOG, odbiór uwierzytelnionych dokumentów – 23 662-77-64 do 66  wew. 230

-  zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych – 23 662-77-64 do 66 wew. 228, 229

-  składanie operatów technicznych ze zgłoszonych  prac geodezyjnych i kartograficznych  - 23 662-77-64 do 66  wew. 229

 

 

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 23 663 24 29, 23 662-77-64 do 66 wew. 202, 203, 204, 204, 231.

 

Sekretariat – tel. 23 662 40 39 fax 23 662 38 16

 

Udzielanie porad konsumenckich – tel. 23 663 24 16

 

Obsługa rzeczy znalezionych - tel. 23 662 77 66 w. 245

 

Inspektor Ochrony Danych – tel. 23 662 77 64 w. 141


 

POZOSTAŁE LOKALIZACJE

 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09 -100 Płońsk

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14A, 09-100 Płońsk

 

NIP

Starostwo Powiatowe w Płońsku - 567-153-45-01
Powiat Płoński - 567-178-84-08

REGON

Starostwo Powiatowe w Płońsku - 130380186
Powiat Płoński - 130377712


PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego, ul. Płocka 39, pok. 224) zapisy pod nr tel. 23 662 40 39

 

Wicestarosta Płoński

Krzysztof Wrzesiński

przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego, ul. Płocka 39, pok. 224) zapisy pod nr tel. 23 662 40 39
 

 

W Starostwie Powiatowym w Płońsku przyjmowanie skarg i wniosków wygląda w następujący sposób:

 

1)      Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów/Referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków z zakresu właściwości rzeczowej wydziału/referatu, codziennie w godzinach urzędowania.

2)      Skargi i wnioski w formie pisemnej są przyjmowane w Biurze Podawczym działającym w  ramach Referatu Administracyjnego – parter, pok. 123 oraz elektronicznie na adres:  urzad@powiat-plonski.pl

3)      Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego (II piętro, pok. 329).RACHUNKI BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Płońsku
ul. Płocka 28
09-100 Płońsk

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:

58 8230 0007 0013 2307 2000 0006

2. Wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy geodezyjne:

47 8230 0007 0013 2307 2000 0010

3. Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym prawo jazdy, rejestracja pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie, opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu i inne opłaty:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

4. Wpłaty za wydanie karty parkingowej :

36 8230 0007 0013 2307 2000 0014

 

UWAGA ZMIANA KONTA !  Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Uiszczenie  opłaty skarbowej w tym: od decyzji / pełnomocnictwa itd. należy dokonać:

  •    na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk)
  •    nr konta – 95-8230-0007-0004-5636-2000-0092
  •    lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39,(wejście od ulicy1 Maja)

 

OBSŁUGA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ POLSKIM JĘZYKIEM MIGOWYM LUB SYSTEMEM JĘZYKOWO-MIGOWYM

Starostwo Powiatowe w Płońsku umożliwia obsługę osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM).

Urządzenia audiowizualne zainstalowane są w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. Płockiej 39, I piętro, pokój nr 224 oraz przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 303 i dostępne dla interesantów w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

W załączniku: Zarządzenie Nr 6-2020 z dnia 17.01.2020r.- w sprawie czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Załączniki

  Zarządzenie Nr 6-2...Starostwa.pdf 730,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się