2016-11-21

Jednostki organizacyjne powiatu

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-32-50

DYREKTOR
Włodzimierz Pająk

INTERNET

https://ckpplonsk.bip.gov.pl/

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-25-83

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

INTERNET

http://domdzieckaplonsk.bip.gov.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Razem" w Płońsku

ul. Sienkiewicza 4c
09-100 Płońsk
tel. 662 770 456

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielni" w Płońsku

ul. Sienkiewicza 4c
09-100 Płońsk
tel. 698 453 838

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

 

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Karolinowo 38
09-120 Nowe Miasto
tel. 23/661-44-91
tel. 23/661-44-92
fax 23/661-44-93

DYREKTOR
Agnieszka Klimczewska

INTERNET
http:/dpskarolinowo.bip.gov.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-29-54

DYREKTOR
Ewa Długoszewska

INTERNET

https://pppplonsk.bip.gov.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-75-49

DYREKTOR
Agnieszka Piekarz

INTERNET
http://pcprplonsk.bip.gov.pl

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8

09-100 Płońsk

tel. 737 377 733

DYREKTOR                                                                                                                                                                Małgorzata Kłos

INTERNET 

https://psdsplonsk.bip.gov.pl/

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku

ul. Młodzieżowa 23

09-100 Płońsk

tel. 513 240 152

Kierownik  

Beata Gąsiorowska

INTERNET 

https://dobrydom.bip.gov.pl/                                                                                                                                                                             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

ul. Wolności 12
09-100 Płońsk
23/ 662-78-01

p.o. DYREKTORA
Edyta Grodkiewicz

INTERNET

http://bip.pupplonsk.org.pl/

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
23/ 662-20-44

DYREKTOR
Marcin Piechocki

INTERNET
http://pzdplonsk.bip.gov.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
23/ 662-39-89

p.o. DYREKTORA
Witold Achciński

INTERNET
http://szpitalplonsk.pl/bip

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Joniec 50
09-131 Joniec
23/ 661-60-31

DYREKTOR
Iwona Leszczyńska

INTERNET
http://oswjoniec.bip.gov.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku im. Św Stanisława Kostki

ul. Młodzieżowa 11 a
09-100 Płońsk
23/ 662-46-88

DYREKTOR
Jacek Kostrzewa

INTERNET
http://soswplonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
23/ 662-29-87

DYREKTOR
Ewa Głuchowska

INTERNET
http://zsnr1_plonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
23/ 662-33-77

DYREKTOR
Bożena Weronika Dzitowska

INTERNET
http://zsnr2pl.bip.gov.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

ul. Płocka 56
09-100 Płońsk
23/ 662-21-45

DYREKTOR

Karina Kmiecińska

INTERNET
http://zsoplonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 24
09-150 Czerwińsk n /Wisłą
24/ 231-51-87

DYREKTOR
Renata Kozakiewicz

INTERNET

http://zs_czerwinsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
23/ 679-10-31

DYREKTOR
Dorota Rubinkowska

INTERNET

http://zs-raciaz.bip.gov.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..