Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja radnego Krzysztofa Kruszewskiego z dnia 31.03.2020
r. w sprawie przeprowadzonych modernizacji i remontu dróg
powiatowych w 2019r.
03.04.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Zapytanie radnego Andrzeja Stolpy z dnia 24.03.2020 r. w sprawie
zwolnienia ze stanowiska Dyrektora SP ZZOZ w Płońsku.
24.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Płońskiego Andrzeja
Różyckiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie wykonania oznakowania
na niebezpiecznym odcinku drogi
23.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Płońskiego Andrzeja
Różyckiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie przekazania
dokumentacji określającej zasady przeprowadzania ocen
okresowych
23.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja Radnej Rady Powiatu Płońskiego Elżbiety
Grodkiewicz z dnia 26.02.2020r. dotycząca remontu i przebudowy
drogi powiatowej Nr 3029W na odcinku od Szapska w kierunku
Kraśniewa i Bożewa.
28.02.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja Radnej Rady Powiatu Płońskiego Elżbiety
Grodkiewicz z dnia 26.02.2020r. dotycząca przebudowy drogi
powiatowej Nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo na odcinku
Gralewo – Młodochowo
28.02.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Zapytanie radnego Andrzeja Różyckiego z dnia 24.02.2020 r. w
sprawie wydanych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku pozwoleń
na: zbieranie i magazynowanie odpadów, przetwarzanie odpadów
oraz pozwoleń zintegrowanych.
25.02.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Płońskiego
Elżbiety Kuźniewskiej z dnia 18.12.2019r. w sprawie poprawy
bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach powiatowych.
19.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Zapytanie radnego Jacka Ryzińskiego z dnia 02.12.2019r. w
sprawie wysokości przyznanych nagród dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.
04.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych 2018 - 2023
Interpelacja radnego Krzysztofa Kruszewskiego z dnia 06.09.2019
r. w sprawie remontu drogi powiatowej nr 3037 W Szymaki –
Jarocin – Sokolniki
06.09.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się