2018-06-19

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk

 

Inspektor Ochrony Danych - Ewa Zacieska

pok. 309, tel. 23/662 77 64 wew. 141

 

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań zapewniających zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz skuteczną ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w Starostwie, a w szczególności:

1) opracowuje i aktualizuje Politykę Ochrony Danych Osobowych w Starostwie w uzgodnieniu z Administratorem danych,

2) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzi ewidencję zbiorów danych osobowych w Starostwie oraz przygotowuje upoważnienia dla użytkowników tych zbiorów,

4)  współpracuje z naczelnikami wydziałów, kierownikami referatów/ ośrodków/ kancelarii/biur Starostwa dla zapewnienia prawidłowej i skutecznej ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania tych danych, powierzenia przetwarzania
i udostępniania informacji publicznej, które wiążą się z ryzykiem naruszenia ochrony danych,

5)  pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO,

6) zapewnia nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem obowiązujących zasad i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz informuje Administratora o wynikach,

7) prowadzi audyty z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

8) współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się