2017-05-30

Informacje za 2016 rok

  1. Informacja w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu JST i udzielonych innym JST w 2016 roku
  2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 roku
  3. Realizacja programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1      pkt 2 i 3
  4. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
  5. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych powiatu płońskiego na dzień 31.12.2016 roku
  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizowanych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku
  7. Rb-NDS- sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Załączniki

  1.Informacja.pdf 1011,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Wykaz.pdf 139,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Realizacja programów.pdf 449,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Wykaz.pdf 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Informacja.pdf 106,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Wykaz.pdf 178,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.Rb-NDS.pdf 788,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się