2016-12-02

Główny Specjalista - Koordynator kontroli zarządczej

Główny Specjalista - Koordynator kontroli zarządczej: Ewa Zacieska
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

pok. 309, tel.23/662-77-64, wew. 141

 

Do zakresu działania Głównego Specjalisty – Koordynatora kontroli zarządczej należy realizacja w imieniu Starosty zadań zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w powiecie, a w szczególności: 

 1. organizowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz sprawowanie nadzoru nad jego wdrażaniem i skutecznością działania,
 2. koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz organizowanie i sprawowanie nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w tych jednostkach,
 3. przeprowadzanie analiz i ocen funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi standardami i innymi uregulowaniami odpowiadającymi celom kontroli zarządczej,
 4. opiniowanie projektów zasadniczych regulacji wewnętrznych pod kątem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 5. analizowanie informacji zarządczych o występujących zagrożeniach w osiąganiu celów pochodzących z różnych źródeł, w tym zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz inicjowanie działań zaradczych lub naprawczych,
 6. opracowywanie i aktualizowanie procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 7. koordynacja, wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,
 8. koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w powiecie,
 9. koordynacja procesu wyznaczania celów, mierników oraz sprawozdawczości z realizacji celów powiatu,
 10. przygotowywanie sprawozdań dotyczących kontroli zarządczej,
 11. organizowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie kontroli zarządczej oraz udzielanie bieżącego instruktażu z zagadnień objętych zakresem działania,
 12. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
 13. współdziałanie z kierownictwem Starostwa Powiatowego oraz kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji celów i zadań tych jednostek,
 14. wykonywanie innych zadań z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów szczególnych z zakresu kontroli zarządczej,
 15. koordynacja zadań w Starostwie w zakresie zawodowej działalności lobbingowej oraz nadzorowanie realizacji obowiązujących procedur i uregulowań wewnętrznych dotyczących tej działalności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się