2017-03-21

Elektroniczna skrzynka podawcza Starostwa Powiatowego w Płońsku

Elektroniczna skrzynka podawcza Starostwa Powiatowego w Płońsku została uruchomiona na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl) pod adresem /cp8x0t02ds/SkrytkaESP.

 

Konto Starostwa Powiatowego w Płońsku na platformie ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cp8x0t02ds

 

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadanie profilu zaufanego lub też posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).

 

Założenie i prowadzenie ww. konta na platformie ePUAP jest bezpłatne.

 

Dla dokumentów elektronicznych doręczanych podmiotowi publicznemu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą system teleinformatyczny na ePUAP automatycznie wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru określające pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny oraz datę i godzinę jego doręczenia.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych doręczanych na elektroniczną skrzynkę podawczą są następujące:

 

  1. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 megabajtów (5 MB), w tym załączników maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
  2. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
  3. dokumenty elektroniczne muszą być wolne od wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania,
  4. załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy §18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interaperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 113 z 2016 r.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się