2016-12-02

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny: Aneta Krawczyk
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

pok. 311, tel. 23/662-77-66 w. 138
 

 

Audytor wewnętrzny realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz
z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Do zakresu działania Audytoranależą zadania w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu, a w szczególności:

1)      opracowanie rocznego  planu  audytu wewnętrznego,

2)      sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

3)      przeprowadzanie audytu wewnętrznego wg opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego przy zastosowaniu odpowiedniej techniki przeprowadzania zadania audytowego,

4)      prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,

5)      prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,

6)      sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz  przedstawienie w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustaleń i wniosków wynikających z audytu wewnętrznego,

7)      przeprowadzanie czynności sprawdzających, pod kątem oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych  uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu,

8)      wykonywanie zadań audytowych poza planem, na polecenie Starosty.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się