2017-01-19

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płońskiego udzielana jest w/g następującego harmonogramu:

1. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro, pokój nr 312 (w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku), poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00-12.00,
wtorek, czwartek w godzinach 12.00 -16.00, pomocy prawnej udziela adwokat,

2. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu, pl. Adama Mickiewicza 17
(w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu), - poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00 – 13.00,
wtorek w godzinach 8.00 - 12.00,
czwartek w godzinach 12.00 - 16.00, pomocy prawnej udziela radca prawny,

3. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8 (w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście),od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00, pomocy prawnej udziela radca prawny,

4. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie, Naruszewo 19A (w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie)- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00, pomocy prawnej udziela radca prawny.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Nowym Mieście i Naruszewie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, NIP: 739852286, REGON: 281361450.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.)

• Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

• Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5. która nie ukończyła 26 lat, lub
6. która ukończyła 65 lat, lub
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8. która jest w ciąży;

• Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. złożenie oświadczenia, że w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 i 7.
Oświadczenia o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej oraz oświadczenia o których mowa w dwóch powyższych akapitach osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.